Plošný průzkum lidové architektury a venkovských sídel

Podrobné informace

Rok vydání:

2014

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Počet stran:

170

ISBN:

978-80-86516-78-3

catalog Tištěná verze

220 Kč

Rozebráno

document--pdf PDF

0 Kč

PDF 16,11 MB

Stáhnout

 

Edice Odborné a metodické publikace, svazek 50

Hlavním cílem publikace je metodické sjednocení postupů a výstupů plošných průzkumů lidové architektury a venkovských sídel. Základem je úprava metody stavebněhistorického průzkumu pro tyto specifické potřeby, objektivizace výstupů pro různé typy sídel a staveb na celém území ČR, posuzování sídel včetně jejich krajinného rámce, efektivita průzkumů jednotlivých typů, včetně potřeby zajistit maximum informací za minimum vynaloženého času a prostředků. Z toho vyplývá potřeba postupovat hierarchicky od plošné znalosti velkých územních celků až po detailní průzkumy sídelních souborů. Součástí metodiky je také jednotný přehled terminologie aplikované na dispozici venkovských sídel, typologii usedlostí, domů a hospodářských staveb, konstrukční a dekorativní prvky apod.

Metodika je určena zejména odborným pracovníkům památkové péče, zároveň však může být využita všemi dalšími zainteresovanými osobami a institucemi, které se mohou zapojit do průzkumu a dokumentace na tomto poli. Vzhledem k množství objektů v terénu a nebezpečí prodlení je právě spolupráce přesahující instituci NPÚ velmi žádoucí (kromě muzeí v úvahu připadají zejména vysoké školy příslušných směrů, správy CHKO a NP, další instituce i občanská sdružení).

Vznikla jako pomocný nástroj pro efektivní dokumentaci dosud zachovaných stavebních hodnot našeho venkova. Obsahuje podrobný návod, jak postupovat – v terénu i na pracovišti – při průzkumu a zpracování informací o větším množství památek lidové architektury na širším území, ať již jde o kraje, okresy, jinak vymezené regiony či jednotlivá sídla. Metodika by měla vést ke sjednocení standardizovaného výstupu, kompatibilního s jinými dokumentačními aktivitami v památkové péči. Výstupy by měly pokud možno být jednotné, i když s ohledem na obrovskou rozmanitost stavebního fondu našeho venkova nebude vždy možné dosáhnout identické formy výsledného zpracování.

Měla by se stát široce použitelným standardem, který budou schopni využívat odborníci i poučení laici – dokumentátoři s různorodým vzděláním i profesními zájmy (terénní památkoví pracovníci, architekti, etnografové či etnologové, studenti vysokých škol, a případně i další zájemci), aniž by přitom docházelo k příliš velkému zkreslení výstupů podle zaměření a osobních odborných preferencí zpracovatelů.

Důležité je také to, aby se jednotlivé výstupy, kterých již dnes na půdě různých organizací, škol i občanských sdružení vzniká řada, staly navzájem kompatibilními a srozumitelnými při budoucím využití, a to i tehdy, pokud se budou v detailech provedení, grafického řešení či podoby finální adjustace lišit.

Obsah:

1. Úvod / 9

 • 1.1 Uvedení do problematiky plošného průzkumu lidové architektury a venkovských sídel / 9

 • 1.2 Účel metodické publikace / 12

 • 1.3 Charakteristika plošného průzkumu / 15

2. Základní přehled dějin zkoumání lidové architektury / 17

3. Přehled a vymezení základních pojmů / 25

3.1 Poznámka k terminologii / 25

3.2 Základní pojmy / 25

3.2.1 Lidová architektura / 25

3.2.2 Urbanistická typologie vesnických sídel / 26

 • 3.2.2.1 plužina / 26

 • 3.2.2.2 půdorysné formy vesnic / 27

 • 3.2.2.3 formy uspořádání usedlosti (dvora) / 29

3.2.3 Typologie staveb lidové architektury /30

 • 3.2.3.1 dispoziční řešení domu / 30

 • 3.2.3.2 terminologie hospodářských a dalších staveb v rámci usedlosti / 31

3.2.4 Názvosloví v lidové architektuře / 32

3.3 Historický vývoj lidové architektury na území ČR / 33

3.4 Materiálová a konstrukční skladba lidové architektury na území ČR / 40

3.5 Regionální formy lidové architektury na území ČR / 42

3.5.1 Rozmanitost forem lidové architektury / 42

3.5.2 Základní rozdělení ČR na regiony lidové architektury / 43

3.6 Kategorizace památkové hodnoty objektů a sídel / 85

3.6.1 Klasifikace památkové hodnoty objektů lidové architektury / 85

3.6.2 Kategorie památkového hodnocení objektů / 85

3.6.3 Klasifikace památkové hodnoty sídel se soubory lidové architektury / 90

3.6.4 Kategorie památkového hodnocení sídel / 91

4. Typy plošného průzkumu lidové architektury a vesnických sídel / 97

4.1 Úvod – základní přehled / 97

4.2 Inventární průzkumy / 97

4.2.1 Inventární průzkum velkého územního celku / 97

 • 4.2.1.1 základní údaje / 97

 • 4.2.1.2 metoda průzkumu / 99

 • 4.2.1.3 výstup – výsledný elaborát / 99

4.2.2 Inventární průzkum středně velkého územního celku / 101

 • 4.2.2.1 základní údaje / 101

 • 4.2.2.2 metoda průzkumu / 101

 • 4.2.2.3 výstup – výsledný elaborát / 102

4.2.3 Památková klasifikace (hodnocení) sídel / 106

 • 4.2.3.1 základní údaje / 106

 • 4.2.3.2 výstup – výsledný elaborát / 107

4.3 Sídelní průzkumy – pasporty / 109

4.3.1 Stavebněhistorický průzkum (pasport) vesnického sídla / 109

 • 4.3.1.1 základní údaje / 109

 • 4.3.1.2 metoda průzkumu / 109

 • 4.3.1.3 výstup – výsledný elaborát / 110

4.3.2 památkový průzkum vesnického sídla (pasport) / 126

4.4 Tematický průzkum / 127

 • 4.4.1.1 základní údaje / 127

 • 4.4.1.2 metoda průzkumu / 127

 • 4.4.1.3 výstup – výsledný elaborát / 127

5. Metody průzkumu a dokumentace / 130

5.1 Metody průzkumu / 130

5.1.1 Přípravná fáze / 130

5.1.2 Metody terénního průzkumu / 130

 • 5.1.2.1 fotodokumentace / 131

 • 5.1.2.2 podkladové mapy / 131

 • 5.1.2.3 kresebný záznam / 132

 • 5.1.2.4 prohlídka objektů / 132

5.1.3 Archivní průzkum / 132

5.1.4 Vyhodnocení a interpretace získaných údajů / 132

5.2 Prostorová identifikace (identifikační údaje) / 133

5.2.1 Adresa, číslo popisné, evidenční a orientační (tzv. čísla domovní) / 133

5.2.2 Číslo parcelní / 133

5.2.3 Zeměpisné souřadnice a další možnosti lokalizace / 134

5.2.4 Identifikátory v památkové péči / 134

 • 5.2.4.1 identifikátor IDOB_PG a přírůstkové číslo / 134

 • 5.2.4.2 identifikátor CZ_RETRO / 135

 • 5.2.4.3 rejstříkové číslo ÚSKP / 135

5.3 Výstup a archivace / 135

5.3.1 výsledný elaborát, adjustace / 135

 • 5.3.1.1 textová část / 136

 • 5.3.1.2 grafické přílohy / 136

 • 5.3.1.3 mapové přílohy / 136

 • 5.3.1.4 adjustace / 136

5.3.2 archivace / 137

5.4 Geografický informační systém – GIS / 137

6. Literatura, prameny / 138

6.1 Výběr základní literatury / 138

6.2 Výběr stavebněhistorických průzkumů vesnických sídel a regionů / 141

Přílohy / 144

Summary / 170


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat