VIII. Nemovité památky v ČR

Výzkumná oblast Nemovité památky v ČR je zaměřena na systematický záchranný výzkum nejohroženějších druhů památek. Obsahem výzkumu je výběr konkrétních staveb nebo jejich částí na základě dlouhodobého sledování a zcela aktuálních potřeb, jejichž poznání a dokumentace má význam nejen pro každou konkrétní stavbu, ale přispěje k řešení širších, nezřídka velmi specifických otázek, včetně samotných metod zkoumání. Prioritou výběru je technický stav a míra ohrožení, kdy upřednostněny budou především památky, u nichž se mnohdy jedná o poslední příležitost k vytěžení a širšímu využití jejich vypovídací hodnoty. Výzkum cíleně naváže na certifikované metodiky průzkumu a dokumentace, které NPÚ vydal v předchozích letech a nyní je důsledně aplikuje v praxi.


Garant: PhDr. Vladislav Razím


Dlouhodobá koncepce rozvoje výzkumné organizace Národní památkový ústav na léta 2019 až 2023: podrobnosti o Výzkumné oblasti VIII. Nemovité památky