Metodika klasifikace a hodnocení průmyslového dědictví z pohledu památkové péče – vodní hospodářství / Methodology for Classification and Evaluation of the Industrial Heritage from the Perspective of Heritage Management – Water Management

Podrobné informace

Kategorie:

Metodiky

Rok vydání:

2022

Místo vydání:

Ostrava

Jazyk:

česky

Počet stran:

195

ISBN:

978-80-88240-28-0

catalog Tištěná verze

0 Kč

Nedostupné

document--pdf PDF

0 Kč

PDF 14,88 MB

Stáhnout
Edice odborné a metodické publikace, svazek 112

Historické vodohospodářské objekty představují jeden z významných segmentů průmyslového dědictví. Jsou dokladem technologické vyspělosti společnosti i jejího přístupu k nakládání s vodou v krajině. V letech 2018–2022 se tomuto tématu věnoval projekt programu NAKI II Historické vodohospodářské objekty, jejich hodnota, funkce a význam pro současnou dobu, na kterém spolupracoval Výzkumný ústav vodohospodářský
T. G. Masaryka, Metodické centrum průmyslového dědictví Národního památkového ústavu, Historický ústav Akademie věd ČR, Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví a Univerzita Palackého v Olomouci.

Hlavními cíli projektu byly metodika klasifikace vodohospodářských objektů a jejich hodnocení z hlediska památkové péče, souhrnná databáze vodohospodářských objektů ČR vytvořená na základě dobových kartografických podkladů a výzkum různých typů objektů pěti modelových území (povodí horní Moravy, Moravice, Ploučnice, Čáslavsko a Svitavsko) s podrobnější analýzou ohnisek a jejich památkového potenciálu.

Metodika klasifikace a hodnocení průmyslového dědictví se zaměřením na objekty vodního hospodářství je první z řady tzv. oborových metodik, které by měly přinést základní orientaci v průmyslových
a technických oblastech, s nimiž se památková péče ve své každodenní praxi setkává. Navazuje na obecně pojatou Metodiku hodnocení a ochrany průmyslového dědictví z pohledu památkové péče, připravenou Metodickým centrem průmyslového dědictví NPÚ v roce 2018. Obecná metodika formulovala hlavní pojmy průmyslového dědictví, kritéria hodnocení, metody poznání a evidence a nakonec i základní směry v nakládání s průmyslovým dědictvím.

Metodika se zaměřením na objekty vodního hospodářství aplikuje tyto obecné zásady na konkrétní obor vodního hospodářství a zároveň zohledňuje jeho specifika: nastiňuje historický vývoj oboru, představuje základní typologii objektů spjatých s oborem vodního hospodářství, přičemž se častokrát jedná o přesahy do dalších odvětví, např. energetiky nebo dopravy, stanovuje hodnoticí kritéria pro posouzení jejich památkové hodnoty, představuje současný stav památkového fondu spojeného svým vznikem a funkcí s oborem vodního hospodářství, představuje příklady nakládání s nimi v praxi, dává obecná doporučení
z hlediska jejich památkové obnovy a ochrany.

Available also in English: Methodology for Classification and Evaluation of the Industrial Heritage from the Perspective of Heritage Management – Water Management.pdf

Obsah:

1. Úvod do tématu vodního hospodářství

1.1. Vymezení tématu a rozsahu metodiky

1.2. Stručný historický vývoj vodního hospodářství

2. Současný stav památkové ochrany vodohospodářských objektů v ČR

3. Hodnocení objektů vodního hospodářství z pohledu památkové péče

3.1. Přístup k hodnocení průmyslového dědictví v zahraničí

3.2. Přístup k hodnocení průmyslového dědictví v ČR

3.3. Přístup k hodnocení vodohospodářských objektů

4. Popis a hodnocení vybraných vodohospodářských skupin a objektů

4.1. Přehrady

4.2. Malé vodní nádrže

4.3. Vodní cesty

4.4. Objekty pro využití vodní energie

4.5. Vodárenství

4.6. Stokování a čistírenství

5. Obecné zásady a příklady zachování, obnovy a nového využití vodohospodářských objektů

5.1. Památkově hodnotné vodohospodářské objekty v ČR

5.2. Možnosti zachování vodohospodářských objektů po ukončení provozu – konverze, muzealizace

5.3. Návrhy na zlepšení památkové ochrany a péče o vodohospodářské objekty v ČR