Výzkumné cíle IP DKRVO řešené v letech 2012–2018

V letech 2012 až 2018 poskytovalo Ministerstvo kultury jako zřizovatel Národnímu památkovému ústavu institucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (IP DKRVO) podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb. a § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. na řešení jednoročních výzkumných cílů.

Výzkumné cíle navazovaly na dříve řešené výzkumné záměry, rozšiřovaly a prohlubovaly získané poznatky. Souběžně byly formulovány nové cíle výzkumu, odpovídající aktuálním potřebám NPÚ a oboru památkové péče. V průběhu tohoto období byly v jednotlivých letech řešeny dílčí cíle:

 • Archeologie (2012–2017)
 • Dějiny a teorie památkové péče (přípravná fáze) (2012–2014)
 • Industriální dědictví (2016–2017)
 • Industriální dědictví a moderní architektura 20. století (2015)
 • Kritická ediční řada Soupisy památek (přípravná fáze) (2012–2013)
 • Moderní architektura 20. století (2016–2017)
 • Odborné knihy (2012–2014)
 • Podpora recenzovaného periodika Fontes Nissae (2014)
 • Podpora recenzovaného periodika Průzkumy památek (2012–2014)
 • Podpora recenzovaného periodika Staletá Praha (2012–2014)
 • Podpora rozvoje Integrovaného informačního systému památkové péče (IISPP) (2012–2014)
 • Podpůrná vědecká činnost pro vědecké pracovníky NPÚ (2012–2014)
 • Prezentace výsledků výzkumu a vývoje NPÚ a podpůrná vědecká činnost pro výzkumné a vědecké pracovníky NPÚ (2015–2017)
 • Průzkumy a dokumentace architektury 19. a 20. století (2012–2014)
 • Technologie a materiály (2012–2015)
 • Tematické průzkumy (2015–2017)
 • Tematické průzkumy jednotlivých památek (2012–2014)
 • Výzkum, dokumentace a prezentace movitého kulturního dědictví (2012–2017)
 • Výzkum nemovitých památek v ČR. Aktuální metodické otázky průzkumu a dokumentace, ohrožené druhy památek a jejich vybrané exempláře. (2012–2014)
 • Výzkum nemovitých památek v ČR. Metodika standardního stavebněhistorického průzkumu a metodika digitální a digitalizované fotografie pro vědecké účely v praxi památkové péče (2014)

Výzkumný cíl Archeologie v roce 2012 navázal na výzkum archeologických nemovitých kulturních památek, památkových území a prostorové identifikace...

Výzkum dějiny a teorie památkové péče je pociťován v NPÚ jako velmi aktuální. Cíl byl v roce 2012 zahájen jako přípravná fáze budoucího výzkumu. V...

Cílem je zdokonalení poznávání industriálního dědictví ve vztahu k památkové péči, průzkum, dokumentace, hodnocení a prezentace industriálního...

Výzkumný cíl vznikl v roce 2015 přejmenováním výzkumného cíle Průzkumy a prezentace architektury 19. a 20. století. Nový název lépe vystihl podstatu...

Výzkumný cíl zaměřený od roku 2012 na tvorbu koncepce ediční řady kritického soupisu památek ČR a způsob její realizace v praxi byl z důvodu rychlého...

Výzkumný cíl je zaměřen na průzkum, dokumentaci a hodnocením moderní architektury – zdokonalení poznávání architektury a urbanismu 20. století ve vztahu k...

Výzkumný cíl zaměřený od roku 2012 na podporu vydávání odborných knih zabývajících se nejrůznějšími aspekty péče o památky a výzkumu památkového...

Výzkumný cíl realizovaný od roku 2014 a zaměřený na podporu vydávání recenzovaného neimpaktovaného periodika vydávaného s podílem NPÚ byl od roku 2015...

Výzkumný cíl zaměřený od roku 2012 na podporu vydávání recenzovaného neimpaktovaného periodika vydávaného NPÚ byl od roku 2015 začleněn do výzkumného...

Výzkumný cíl zaměřený od roku 2012 na podporu vydávání recenzovaného neimpaktovaného periodika vydávaného NPÚ byl od roku 2015 začleněn do výzkumného...

Výzkumný cíl v roce 2012 navázal na úkol Výzkum vytváření a implementace integrovaného informačního systému památkové péče řešeného jako součást...

Výzkumný cíl v roce 2012 navázal na dílčí úkol výzkumného záměru NPÚ MK07503233301 ukončeného v roce 2011. Jako výzkumný cíl zaměřený na poskytnutí...

Výzkumný cíl se věnuje třem okruhům činnosti, a to podpoře vydávání odborných monografií vědeckých pracovníků NPÚ, vydávání vybraných...

Výzkumný cíl Průzkumy a prezentace architektury 19. a 20. století v roce 2012 navázal na v roce 2011 ukončený výzkumný záměr Odborné poznávání, vědecké...

Výzkumný cíl Technologie a materiály v roce 2012 navázal na dílčí úkol Průzkum historických materiálů a technologií výzkumného záměru MK07503233301...

Výzkumný cíl Tematické průzkumy vznikl v roce 2015 sloučením dvou dříve samostatně řešených výzkumných cílů Tematické průzkumy jednotlivých památek...

Projekt zahrnuje základní výzkum a dokumentaci hrázděných staveb, výběr a detailní dokumentaci stavebních konstrukcí a výplní sloužící jako vzor pro...

Výzkumný cíl Výzkum nemovitých památek v ČR. Aktuální metodické otázky průzkumu a dokumentace, ohrožené druhy památek a jejich vybrané exempláře v roce...

Jednoletý výzkumný cíl byl vytvořen za jediným účelem – realizovat Metodiku standardního stavebněhistorického průzkumu a Metodiku digitální a...

Výzkumný cíl řeší dva tematické okruhy: výzkum movitých památek jako dokladu historického a duchovního vývoje v uměnovědných souvislostech a průzkum...